Menu

1.    Algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Leo’s Autoservice, hierna te noemen ‘Leo’s Autoservice’, en een koper of opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen ‘consument’, met betrekking tot de koop van onderdelen of toebehoren voor een (motor)voertuig, hierna te noemen ‘koopovereenkomst’ of met betrekking tot een opdracht voor het verrichten van montage, herstel,onderhoud,keuringen voor een motorvoertuig, hierna te noemen ‘opdracht’. De overeenkomst die gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd over en weer meerdere te verrichten prestaties oplevert wordt ‘duurovereenkomst’ genoemd.
 
2.  Aanbiedingen/acties.
Aanbiedingen van Leo’s Autoservice worden mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. De aanvaarding van het mondelinge, schriftelijke of elektronische aanbod door de consument is geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Een aanbod zonder opgave van termijn dient terstond te worden aanvaard. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Leo’s Autoservice niet.
 
3.  Overeenkomst m.b.t. de aanvaarding van het aanbod door de consument.
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de zaken en diensten per artikel of per opdracht omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen.
De overeenkomst vermeldt de (vermoedelijke) leveringsdatum, alsmede de wijze van betaling.
 
4.  Opzegtermijn m.b.t. opslag goederen.
De overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd kan met inachtneming van een maand opzegtermijn van een volledige kalendermaand worden opgezegd.
 
5.  Prijs.
De prijs die de consument moet betalen wordt vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse prijsaanpassing. Als binnen de afgesproken levertijd een prijswijziging optreedt dan heeft dat geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij Leo’s Autoservice daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.
 
6.  Leveringsvoorwaarden.
Levering geschiedt door het in bezit stellen van de zaak aan de consument. Indien de levering van een aangeboden zaak onmogelijk blijkt te zijn heeft Leo’s Autoservice het recht een andere vergelijkbare zaak aan te bieden. Stemt de consument niet met de levering van een vervangende zaak in, dan heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden.
 
Indien de consument zijn bestelling na verzending van de producten wenst te wijzigen, dan zal
Leo’s Autoservice op aanvraag van de consument en op diens kosten een retourzending organiseren. Deze aanvraag dient te gebeuren binnen 7 werkdagen na ontvangst. Alle risico’s die zijn verbonden aan deze retour zijn ten laste van de consument. Deze kosten worden ingehouden op het aan de consument verschuldigde bedrag. Nadat Leo’s Autoservice de teruggezonden producten ontvangen heeft, kan de consument een nieuwe bestelling plaatsen.
 
7.  Overeenkomst.
Leo’s Autoservice staat ervoor in dat de geleverde zaak beantwoordt aan de overeenkomst. Leo’s Autoservice staat er bovendien voor in dat de zaak die eigenschappen bezit, die alle omstandigheden in aanmerking genomen (onder andere de hoogte van de prijs) voor een normaal gebruik nodig zijn. Leo’s Autoservice zal opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De consument dient ten allen tijde de (veiligheids)voorschriften en aanwijzingen van Leo’s Autoservice en/of de fabrikant op te volgen. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het handhaven van de juiste bandenspanning.
 
8.  Opslag.
Voor goederen die Leo’s Autoservice in opslag houdt voor de consument wordt een vergoeding in rekening gebracht. Goederen die drie jaar of langer zijn opgeslagen zonder dat de vergoeding is voldaan vervallen aan Leo’s Autoservice, tenzij met de consument schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.
 
9.  Betaling.
Betaling dient contant te geschieden bij aflevering, tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving op een door Leo’s Autoservice aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of door een door banken erkende vorm van elektronisch betalen (pinnen). Leo’s Autoservice kan bij een bestelling de consument verplichten tot een vooruitbetaling. Leo’s Autoservice garandeert terugbetaling van de vooruitbetaling in alle gevallen waarin de leveringsplicht niet wordt nagekomen door een oorzaak die voor rekening en risico van Leo’s Autoservice komt.
Bij online bestellingen dient de consument de betaling vooraf te voldoen, mits anders is afgesproken.
 
10. Betalingstermijn.
De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Leo’s Autoservice zendt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen tien dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen. Als de consument na het verstrijken van de termijn in de betalingsherinnering nog niet heeft voldaan dan heeft Leo’s Autoservice het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de oorspronkelijke betalingsdatum. Alle door Leo’s Autoservice redelijkerwijze te maken redelijke kosten ter verkrijging van de voldoening buiten rechte komen voor rekening van de consument. Bij blijvend verzuim van de consument kan Leo’s Autoservice de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk ontbinden. In dat geval wordt de koop van zaken ongedaan gemaakt en is de consument verplicht reeds geleverd zaken aan Leo’s Autoservice terug te geven onverminderd het recht van Leo’s Autoservice tot het vorderen van schadevergoeding.
 
11. Overeenkomst eigendom.
Alle in het kader van een overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Leo’s Autoservice  totdat de consument al hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd volledig heeft betaald. Zolang het eigendom van de geleverde zaken niet op de consument is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrecht op deze zaken vestigen. Leo’s Autoservice kan zaken van de consument onder zicht houden als de consument tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting.
 
12. Klachten afhandeling.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven bij Leo’s Autoservice schriftelijk worden ingediend nadat de consument de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten ter zake verliest. Na het balanceren en/of uitlijnen van een voertuig staat terstond vast of die opdracht al dan niet correct is uitgevoerd. Voor deze opdrachten geldt dat een klacht uiterlijk binnen drie werkdagen na aflevering van het voertuig aan de consument bij Leo’s Autoservice moet zijn ingediend. Bij een tijdig ingediende klacht stelt de consument BC Jan Steverink in de gelegenheid onderzoek te doen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de consument aan Leo’s Autoservice een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
 
13.Bestelling.
De consument plaatst zijn bestelling op de Website. Nadat de consument zijn gegevens heeft ingevoerd, krijgt de consument toegang tot een website, waarop alle voor de bestelling relevante gegevens zijn vermeld (merk, model en afmetingen van het (de) product(en) en de dag van afspraak indien de klant gekozen heeft om zijn banden te laten monteren bij Leo’s Autoservice.
De geleverde banden matchen ten alle tijden met de gekozen bandenmaat, merk en gekozen profiel. Leo’s Autoservice is gerechtigd om een hogere snelheidsindex dan wel aanvulling op profiel te mogen leveren (bijvoorbeeld AO, MO, *). 24 uur na registratie van de bestelling ontvangt de consument per e-mail een ontvangstbevestiging. Leo’s Autoservice is niet aansprakelijk indien het onmogelijk is om de bestelling te bevestigen of uit te voeren doordat de consument verkeerde gegevens heeft ingevoerd op de website. Indien de bestelde banden in bestelling staan bij de fabrikant, zal Leo’s Autoservice de consument informeren als de levertijd langer dan 5 dagen betreft. Leo’s Autoservice is gerechtigd de order te annuleren en het geld retour te storten aan de consument indien de levertijd onbekend is.
 

14.Prijsvermelding op de website.
De prijzen vermeld op de website zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief BTW.
De prijzen vermeld op de factuur omvatten het volgende:? 

a. de prijs van het bestelde product/de bestelde producten;? 
b. de BTW;? 
c. de montagekosten, indien een afspraak werd overeengekomen op de website;
d. de verpakkingskosten;
e. de transportkosten tot de woonplaats van de consument of het eventuele montagebedrijf;
 
Leo’s Autoservice heeft het recht de prijzen te wijzigen door de aangepaste prijzen op de website te vermelden.
Bovengenoemde prijswijziging is niet van toepassing op reeds bestelde producten, mits de voorraad op het moment van de plaatsing van de bestelling toereikend was.
Het totaalbedrag dat de klant moet betalen staat vermeld op de samenvatting van de bestelling. Deze samenvatting ziet de klant aan het eind van zijn bestelling op de website, net voor de betaling.
 
15.Verwerking persoonsgegevens.
U kunt de website www.leosautoservice.nl raadplegen zonder dat u enige persoonsgegevens behoeft prijs te geven. Leo’s Autoservice heeft uw persoonsgegevens louter nodig op het moment dat u een bestelling plaatst op de website van Leo’s Autoservice.
Leo’s Autoservice respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Uw gegevens worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met uw toestemming.
Leo’s Autoservice zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.
Alle door u aan Leo’s Autoservice verstrekte persoonsgegevens kunt u inzien, wijzigen en verwijderen via uw account. Indien u van oordeel bent dat uw gegevens niet gebruikt mogen worden, kunt u een brief schrijven naar  Leo’s Autoservice, Watertoren 17, 3247 CL Dirksland dan wel een e-mailbericht verzenden naar info@leosautoservice.nl.  De consument geeft toestemming om zijn persoonsgegevens voor de volgende doeleinden te gebruiken:?

A. Om de bestelling uit te voeren, om afspraken met de consument te maken en om de consument van het verloop van zijn bestelling te informeren;?

B. Om de Website te verpersoonlijken aan de hand van de voorkeuren van de consument;?

C. Om aan de consument informatie te verstrekken over de ontwikkelingen van de Website en over speciale aanbiedingen en acties. Als de consument deze informatie niet langer prijs op stelt, kan de consument dat aan Leo’s Autoservice doorgeven via info@leosautoservice.nl;?

D. Om voor de consument een account aan te maken. In deze account zullen persoonsgegevens worden bewaard, zodat de consument deze gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen; ?

E.  Om acties en prijsvragen te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en om de respons op de marketingacties te meten.
Alle aan Leo’s Autoservice verstrekte gegevens kan de consument inzien, wijzigen en verwijderen via de account van de consument. Indien de consument van oordeel is dat zijn gegevens niet gebruikt mogen worden, kan de consument een brief richten aan:
 
Leo’s Autoservice
Watertoren 17
3247 CL Dirksland

dan wel kan de consument een e-mailbericht verzenden naar info@leosautoservice.nl
Indien de consument vragen heeft over (de verwerking van) zijn persoonsgegevens kan deze zich richten tot de klantenservice van Leo’s Autoservice.?
 
16.Auteursrecht.
Op de websites van Leo’s Autoservice berust auteursrechtelijke bescherming. Alle woord- en beeldmerken worden door auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom beschermd en zijn de exclusieve eigendom van de betreffende uitgevers.
Elke kopie, reproductie, illustratie, aanpassing, verandering, wijziging, uitzending van de gedeeltelijke of gehele inhoud van de website van Leo’s Autoservice in het algemeen, door elke proces dan ook, of het nu aan haar behoort of aan een derde, is verboden met uitzondering van een unieke kopie op één enkele computer en is strikt voorbehouden aan het gebruik door de persoon die heeft gekopieerd.
De documenten op de Website mogen niet gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedownload, verzonden, doorgegeven of verdeeld worden op welke wijze dan ook, behalve in het geval van een eenvoudige opname van de documenten voor persoonlijk gebruik en met niet commerciële doeleinden. De aanduidingen van handelsmerk en/of registratie dient de consument ongeschonden te laten. Het veranderen of wijzigen van deze documenten of hun gebruik voor een ander doel levert een schending van de eigendomsrechten van Leo’s Autoservice, althans van derden op.?
 
17. Disclaimer.
De door Leo’s Autoservice verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.  kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Leo’s Autoservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. In geval van besmetting (door een virus of andere) van het informatica materiaal van de bezoeker van de site(s) kan Leo’s Autoservice hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden. Het is aan de gebruiker van de site(s) om al het mogelijke in het werk te stellen om zijn materiaal en gegevens te beschermen.
Leo’s Autoservice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Leo’s Autoservice worden onderhouden en waarnaar op de website van Leo’s Autoservice wordt verwezen of die zelf verwijzen naar de website van Leo’s Autoservice.
De consument is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door uzelf worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U bent verplicht aanwijzingen van Leo’s Autoservice omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Om via e-mail te corresponderen met Leo’s Autoservice, dient de bezoeker de formulieren voor email correspondentie in te vullen, zoals voorgesteld op de site www.leosautoservice.nl. De antwoorden gegeven op deze e-mails kunnen noch een bewijs vormen noch geassimileerd worden aan publicitaire, promotionele of handels activiteiten door Leo’s Autoservice in de landen naar waar deze antwoorden worden verzonden.